โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

คำสั่งโรงเรียนปี 2554

 • 01/2554  แต่งตั้งคณะกรรมการมอบเงินอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553  >>  01
 • 02/2554  แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2553 >> 02
 • 03/2554  แต่งตั้งบุคลากรร่วมพิธีงานวันครู ประจำปี 2554  >> 03
 • 04/2554  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดมหกรรมกีฬาท้องถิ่นประเทศไทย “ไทคัพ”  >>  04
 • 05/2554  แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายทัศนศึกษา นักศึกษาวิชาทหารและลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2553  >>  05
 • 06/2554  แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์จอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรี สุรเดช  >>  06
 • 07/2554   แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2554  >>  07
 • 08/2554  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ (ครูชาย) >> 08
 • 09/2554  แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการจัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2554  >>  09
 • 10/2554  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนหมดสิทธิ์สอบ  >>  10
 • 11/2554  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  >>  11
 • 12/2554  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์นักเรียนเป็นรายบุคคล ชั้น ม. 2 (ระดับ LAS ปีการศึกษา 2553)  >>  12
 • 13/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อนบูรพา ครั้งที่ 28  >>  13
 • 14/2554 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์  >>  14
 • 15/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2553 >>  15
 • 16/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553   >>  16
 • 17/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการเตรียมความพร้อมของเยาวชนสู่วัยรุ่น  >>  17
 • 18/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันปัจจฉิมนิเทศ  >>  18
 • 19/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและจัดซื้อแบบเรียน ปีการศึกษา 2554  >>  19
 • 20/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร รับมอบตัว ปฐมนิเทศ ม. 1 , ม. 4 ปีการศึกษา 2554 >> 20
 • 21/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ >> 21
 • 22/2554 แต่งตั้งข้าราชการเสนอผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรและลูกจ้างประจำ >> 22
 • 23/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 >> 23
 • 24/2554 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปิดภาคเรียน  >> 24
 • 25/2554 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมนักเรียน ม. 1 ปีการศึกษา 2554  >> 25
 • 26/2554 เลื่อนขั้นและอันดับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นายสุชาติ อิ่มอยู่) สั่ง ณ 4 เม.ย. 54 >>  26
 • 27/2554 แก้ไขคำสั่ง (น.ส.วาสุกาญจน์  พัสสร)  สั่ง ณ 4 เม.ย. 54>>  27
 • 28/2554 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สั่ง ณ 4 เม.ย. 54 >>  28
 • 29/2554
 • 30/2554 ปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
  พ.ศ. 2554  สั่ง ณ 12 เม.ย. 54  >>  30
 • 31/2554  แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอันดับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สั่ง ณ 12 เม.ย. 54  >>  31
 • 32/2554  แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน  >>  32
 • 33/2554  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ  >>  33
 • 34/2554
 • 35/2554  ให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างตามบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงที่ได้รับการปรับใหม่  >>  35
 • 36/2554  แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ ดูแล และควบคุมนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2554 >> 36
 • 37/2554  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  >>  37
 • 38/2554  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ประจำปีการศึกษา 2554  >>  38
 • 39/2554  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เตรียมเอกสารรองรับการประเมินภายใน  ประจำปีการศึกษา 2554  >>  39
 • 40/2554  แต่งตั้งคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีขอเบิกค่าเช่าบ้าน  >>  40 
 • 41/2554  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประจำปีการศึกษา  2554  >>  41
 • 42/2554  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์  >>  42
 • 43/2554 
 • 44/2554 
 • 45/2554 
 • 46/2554 
 • 47/2554 
 • 48/2554 
 • 49/2554  แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554  >>  49
 • 50/2554  แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554  >>  50
 • 51/2554 
 • 52/2554  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2554  >>  52 
 • 53/2554  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา  2554  >>  53
 • 54/2554
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: