โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

คำสั่งโรงเรียนปี 2553

 • 01/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ >> 01
 • 02/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดมหกรรมกีฬาท้องถิ่นประเทศไทย “ไทคัพ” >> 02
 • 03/2553  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรเข้าร่วมจัดนิทรรศการ “สวนนนท์ปริทรรศน์” >> 03
 • 04/2553  เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปี 2553 >> 04
 • 05/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2522 >> 05
 • 06/2553  แต่งตั้งครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก >> 06
 • 07/2553  แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการเรียนฟรี 15 ปี >> 07
 • 08/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาอุปกรณ์โครงการเรียนฟรี 15 ปี >> 08
 • 09/2553  แต่งตั้งคณะกรรมรับสมัคร รับมอบตัว ม 1, 4 ปีการศึกษา 2553 >> 09
 • 10/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะครู ปีการศึกษา 2552 >> 10
 • 11/2553  การจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ >> 11 
 • 12/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการแข่งขันกีฬาเพื่อนบูรพา ครั้งที่ 27 >> 12
 • 13/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ >> 13
 • 14/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม 2 >> 14
 • 15/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ >> 15
 • 16/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ >> 16
 • 17/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ม 1 >> 17
 • 18/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 >> 18
 • 19/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาหนังสือยืมเรียนทดแทนที่สูญหาย >> 19
 • 20/2553  แต่งตั้งครูดำเนินการสอนเพิ่มเติมในรายวิชาที่มีเวลาเรียนไม่ครบ >> 20
 • 21/2553  แต่งตั้งข้าราชการเสนอผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน >> 21
 • 22/2553  แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่การเงินโรงเรียน >> 22
 • 23/2553  แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อนบูรพา ครั้งที่ 27 >> 23
 • 24/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ >> 24
 • 25/2553  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง >> 25
 • 26/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกเว้นเงินระดมทรัพยากร >> 26
 • 27/2553  ขอให้ข้าราชการครูเข้ารับการอบรม >> 27
 • 28/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันปัจฉิมนิเทศ >> 28
 • 29/2553  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ >> 29
 • 30/2553  รับสมัครเจ้าหน้าที่ โรงเรียนฯ ปี 2553 >> 30
 • 31/2553  ให้ข้าราชการครูทุกคนเข้าร่วมประชุม >> 31
 • 32/2553  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน >> 32
 • 33/2553  แต่งตั้งข้าราชการครูรับสมัครนักเรียน (รอบ 2) >> 33
 • 34/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อรอบสอง >> 34
 • 35/2553  แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปิดภาคเรียน >> 35
 • 36/2553  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว >> 36
 • 37/2553  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน >> 37
 • 38/2553  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรวจ ดูแล และควบคุมนักเรียน >> 38
 • 39/2553  แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการเรียนฟรี >> 39
 • 40/2553  แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2553 >> 40
 • 41/2553  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2553 >> 41
 • 42/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน >> 42
 • 43/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริง >> 43
 • 44/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา >> 44
 • 45/2553  แต่งตั้งบุคลากรดูแลนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู >> 45
 • 46/2553  ให้ข้าราชการครูเข้ารับการอบรม >> 46
 • 47/2553  แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่การอบรมเชิงปฏิบัติการ >> 47
 • 48/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการสี ปีการศึกษา 2553 >> 48
 • 49/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายวิทย์-คณิต >> 49
 • 50/2553  การประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 >> 50
 • 51/2553  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมวันสุนทรภู่ >> 51
 • 52/2553  แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
 • 53/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ >> 53
 • 54/2553  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ >> 54
 • 55/2553  แต่งตั้งคณะครูควบคุมนักเรียนเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2553 >> 55
 • 56/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/2553 >> 56
 • 57/2553  แต่งตั้งคณะครูดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ >> 57
 • 58/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 >> 58
 • 59/2553  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ >> 59
 • 60/2553  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมวันแห่เทียนจำนำพรรษา >> 60
 • 61/2553  การจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ >> 61
 • 62/2553  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมวันแห่เทียนจำนำพรรษา(เพิ่มเติม) >> 62
 • 63/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน >> 63
 • 64/2553  ให้ข้าราชการครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ >> 64
 • 65/2553  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดูแลแก้ไขปัญหาของนักเรียนคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ >> 65
 • 66/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ >> 66
 • 67/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ >> 67
 • 68/2553  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานวิชาการ >> 68
 • 69/2553  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกิจการนักเรียน >> 69
 • 70/2553  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานบริหารทั่วไป >> 70
 • 71/2553  แต่งตั้งพนักงานทำความสะอาด (นางสุทิพ ทัพนิล) >> 71
 • 72/2553  แต่งตั้งพนักงานทำความสะอาด (นางขวัญเนตร ทองบ่อ) >> 72
 • 73/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบประเมินความถนัดทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 >> 73
 • 74/2553  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2553 >> 74
 • 75/2553  แต่งตั้งข้าราชการเสนอผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร  >> 75
 • 76/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2553 >> 76
 • 77/2553  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการศึกษาดูงาน >> 77
 • 78/2553  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ >> 78
 • 79/2553  แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมอบรมพี่เลี้ยงงานชุมนุมลูกเสือ >> 79
 • 80/2553  แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน >> 80
 • 81/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
 • 82/2553  แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช >> 82
 • 83/2553  เลื่อนขั้นและอันดับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >> 83
 • 84/2553  เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ >> 84
 • 85/2553  งานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 >> ‏  85
 • 86/2553  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร >> 86
 • 87/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแข่งขันความสามารถนักเรียนทางด้านวิชาการ >> 87
 • 88/2553  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ >>  88
 • 89/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแข่งขันความสามารถนักเรียนทางด้านวิชาการ >> 89
 • 90/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน >> 90
 • 91/2553  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน >> 91
 • 92/2553 แต่งตั้งคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว >> 92
 • 93/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบสภาพความเสียหายของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย >> 93
 • 94/2553  แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติการสอน >> 94
 • 95/2553  แต่งตั้งบุคลากรชุมนุมผู้บำเพ็ญประโยชน์ปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่ายพักแรม >> 95
 • 96/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีเปิด-ปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน พ.ศ. 2553 >> 96
 • 97/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 >> 97
 • 98/2553  แต่งตั้งคณะครูเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย >> 98
 • 99/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม 3 และ ม 6 >> 99
 • 100/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม 1 >> 100
 • 101/2553  การจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนวิชาภาษาไทย >> 101
 • 102/2553  การจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนวิชาภาษาอังกฤษ >> 102
 • 103/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช >> 103
 • 104/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพัฒนาจิต >> 104
 • 105/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >> 105
 • 106/2553  แต่งตั้งบุคลากรควบคุมนักเรียนชุมนุมวิชาการศึกษาแหล่งเรียนรู้ >> 106
 • 107/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >> 107
 • 108/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมลูกเสือ เนตรนารี ม. 1 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ >> 108
 • 109/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 60 >> 109
 • 110/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนฯ  >>  110
 • 111/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 15  >>  111
 • 112/2553  แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน  >>  112
 • 113/2553  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์  >> 113
 • 114/2553  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553  >>  114
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: